Friday, January 29, 2010

Sejarah Asia Tenggara Tradisional


“Tanpa peperangan, Islam tidak akan dapat berkembang dengan pesat di Nusantara pada abad ke-15 hingga abad 17.”

Bincang dan bahaskan pernyataan di atas.


Rujukan yang dicadangkan:

Ahmad Jelani Halimi. 2008. Sejarah dan Tamadun Bangsa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Pub.

Abdul Rahman Hj Abdullah. 2002. Sejarah dan Tamadun Islam. Batu Caves: Pustaka Ilmi.

Abdul Rahman Hj. Abdullah. 1989. Islam dalam Sejarah Asia Tenggara Tradisional. Kuala Lumpur:Penerbitan Pena Sdn. Bhd.

Aboebakar Atjeh H. 1971. Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia. Semarang: D.V.Ramadhani.

Al-Attas, S.M.N. 1972. Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Al-Attas, S.M.N. 1969. Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of Malay-Indonesian Archipelago. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al-Attas S.M.N. 1984. The Correct Data of the Terengganu Inscription. Kuala Lumpur: Muzium Negara.

Salim H. 1962. Islam In Indonesia. Djakarta: Tintamas.

Auni Hj.Abdullah. 2001. Islam dan Perdagangan dalam Sejarah Alam Melayu. Kuala Lumpur: Darulfikir Sdn Bhd.

Baloch N.A. 1980. Advent of Islam in Indonesia. Lahore: National Institute of Historical and Cultural Research.

Bangnara A. 1977. Patani Dahulu dan Sekarang. Patani: Panel Penyelidik Angkatan al-Fatani.

Bastin J. & Roolvink R. (ed). Tiada tahun. Malayan and Indonesian Studies. Oxford University Press.

Braddell R. 1980. A Study of Ancient Times in the Malay Peninsula and the Straits of Malacca and Notes on Ancient Times in Malaya. MBRAS reprints.

Cortesao A. (ed). 1967. The Suma Oriental of Tome Pires and The Book of Francisco Rodrigues. The Hakluyt Society.

De Graaf H.J. 1976. Islamic States in Java 1500-1700. The Hague: Martinus Nijhoff.

De Graaf H.J. & Pigeaud Th.G.Th. 1985. Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa. Jakarta: Pen. PT Grafiti Pers.

D’extreme-Orient E.F. 1981. Kerajaan Campa. Jakarta: Pn. Balai Pustaka.

Edi S. Ekadjati. Tiada tahun. Penyebaran Agama Islam di Pulau Sumatera. Jakarta: P.T. Sanggabuna

Fatimi S.Q. 1963. Islam Comes to Malaysia. Singapore: Malaysian Sociological Research Institute Ltd.

Hall D.G.E. 1979. Sejarah Asia Tenggara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Harrison B.1955. South-East Asia, A Short History. London: Macmillan & Co.

Hasjmy A. (ed). 1981. Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia. Medan: Pt. Almaarif.

Hooker M.B. tiada tahun. Islam in South East Asia. Leiden: E.J. Brill.

Ibrahim Syukri. 1985. History of the Malay Kingdom of Patani. Athens: Centre for International

Studies Ohio University.

Ismail Jakub Tk.H. Tiada tahun. Sejarah Islam di Indonesia. Jakarta: Pen. Widjaya.

Loeb E.M. 1982. Sumatra Its History and People. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Lombard D. 1986. Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda, (1607-1636). Jakarta: Balai Pustaka.

Mahayudin Yahaya. 2001. Islam di Alam Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mahmud Junus H. 1971. Sejarah Islam di Minangkabau. Jakarta: C.V. al-Jidajah.

Majul C.A. 1988. Islam di Filipina. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohammad Said. 1961. Atjeh Sepanjang Abad. Jilid 1. Medan.

Mohd. Dahlan Mansoer dll. 1970. Sejarah Minangkabau. Jakarta: Bhratara.

Muhammad Yusof Hashim. 1989. Kesultanan Melayu Melaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mukti Ali A. 1970. The Spread of Islam in Indonesia. Jogjakarta: NIDA.

Noorduyn J. 1972. Islamisasi Makasar. Jakarta: Bhratara.

Reid A. 1993. Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power and Belief. Ithaca: Cornell University Press.

Sidi Ibrahim Boechari. 1971. Sejarah Masuknya Islam dan Islamisasi di Indonesia. Jakarta: Publicita.

Slamet Muljiana. 1968. Runtuhnya Keradjaan Hindu Djawa dan timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara. Djakarta: Bhratara.

Solichin Salam. 1964. Sejarah Islam di Jawa. Jakarta: Pen. Djajamurni.

Solichin Salam. 1974. Sekitar Wali Sanga. Yogyakarta: Penerbit “Menara” Kudus.

Taufik Abdullah. 1976. Islam di Asia Tenggara. Jakarta: Lembaga Research Kebudayaan Nasional.

Uka Tjandrasasmita (ed). 1975. Sejarah Nasional Indonesia III. Jakarta: Departmen Pendidikan dan Kebnudayaan.

Khidmat Menaip Assignment Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini
Share this article :