Welcome to Note Radar

Adakah anda berasa pening nak buat tugasan?. Dapatkan tip, nota dan panduan membuat tugasan di sini.
Tugasan dengan sistem APA dan footnote (nota kaki) yang betul.

Smiley face

Wednesday, October 10, 2018

FIKSYEN MELAYU MODEN


1. Novel dihasilkan berasaskan realiti masyarakat. Pengkisahan novel Melayu juga berkembang mengikut zamannya. Bincangkan sejarah perkembangan novel Melayu mengikut tahap perkembangannya.

2. Setiap penulisan kreatif mempunyai persoalan yang menjadi fokus penulis bagi menunjangi pembinaan karyanya. Bincangkan persoalan yang ingin disampaikan oleh Rejab F.I dalam kumpulan cerpen Deklarasi Belantara.

3. Watak dan perwatakan amat penting dalam membina sesebuah penulisan kreatif. Watak merupakan pelaku dalam menggerakkan cerita. Perwatakan pula ialah pelukisan tentang watak. Analisiskan watak dan perwatakan dalam novel Lamunan Puitis Sebuah Trilogi.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Tuesday, October 9, 2018

FIKSYEN INDONESIA MODEN1. Pengarang mempunyai tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Karya yang baik seharusnya menyampaikan pengajaran, mesej amanat kepada khalayak pembaca. Bincangkan tentang moral dan pengajaran yang terdapat di dalam kumpulan cerpen Bali oleh Putu Wijaya.
2. Analisiskan pemikiran Pramoedya Ananta Toer dalam menyampaikan masej kepada anak bangsanya berdasarkan novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan.
3. Huraikan kepengarangan tokoh-tokoh Angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru dalam memperkembangkan kesusasteraan moden Indonesia.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.


Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINIuntuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.

Continue Reading...

Friday, September 21, 2018

THINKING SKILLS AND PROBLEM SOLVING/KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PENYELESAIAN MASALAH


Anda adalah ibu/bapa tunggal dengan tiga orang anak yang masih kecil. Pasangan anda baru sahaja meninggal dunia baru-baru ini kerana kemalangan jalan raya. Di tempat kerja, anda mendengar orang bercakap mengenai syarikat anda yang sedang mengecil dan beberapa pekerja perlu meletak jawatan tidak lama lagi. Anda bertanya kepada sesetengah rakan sekerja tentang perkara ini. Rita, Shidi dan Janet berkata berita itu benar kerana syarikat itu banyak hutang. Walau bagaimanapun, menurut Zana, Ramli dan Jamil, berita itu hanyalah khabar angin; syarikat itu masih dalam keadaan baik. Anda sangat bimbang dan anda tidak tahu sama ada untuk menunggu atau memohon pekerjaan di tempat lain. Apakah yang patut awak buat? 

Tulis laporan yang terdiri daripada: 

1. Kenal pasti isu / masalah dalam kes tersebut. 

2. Jelaskan bagaimana anda boleh mempertimbangkan untuk menerima atau menolak sebab-sebab dan dakwaan yang diberikan oleh rakan-rakan anda. 

3. Kaitkan konsepsi enam langkah penyelesaian masalah oleh Hayes (1981) untuk menyelesaikan masalah. 

4. Kenal pasti strategi penyelesaian masalah yang boleh anda gunakan untuk menyelesaikan masalah. 

5. Huraikan penyelesaian kepada masalah ini. 


Anda dikehendaki untuk menyokong penulisan anda dengan sekurang-kurangnya 3 sumber bacaan (artikel, laman web yang dipercayai, modul, dll), nyatakan dalam laporan itu, dan senaraikannya di akhir laporan anda.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.


Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Wednesday, September 5, 2018

Modern European History


1. Evaluate the political and socioeconomic changes brought about by the French Revolution of 1789 to the French society. 

[Nilaikan perubahan-perubahan politik dan sosioekonomi yang dibawa oleh Revolusi Perancis 1789 kepada masyarakat Perancis.] 


2. Compare the developments of the French Revolution during the moderate stage (1789-1792) and the radical stage (1792-1794). 

[Bandingkan perkembangan Revolusi Perancis semasa peringkat moderat (1789-1792) dan peringkat radikal (1792-1794).] 

3. The “Bloody Sunday” event in St. Petersburg marked the beginning of the Russian 

Revolution of 1905. Discuss how long-term economic and political discontent throughout the Romanov dynasty led to the Russian Revolution of 1905. 

[Peristiwa “Bloody Sunday” di St. Petersburg menandakan permulaan Revolusi Rusia 

1905. Bincangkan bagaimana ketidakpuasan ekonomi dan politik jangka panjang sepanjang pemerintahan dinasti Romanov membawa kepada Revolusi Rusia 1905.] 


4. How far do you agree that the Bolshevik Revolution of November 1917 would not be a successful event without the extraordinary leadership and personality of Lenin? Discuss. 

[Sejauhmanakah anda bersetuju bahawa Revolusi Bolshevik pada November 1917 tidak akan berjaya tanpa kepimpinan dan keperibadian Lenin. Bincangkan jawapan anda.] 

5. Explain how the assassination of Archduke Franz Ferdinand in 1914 led to the involvement of the Great Powers in World War I. 

[Terangkan bagaimana pembunuhan putera mahkota, Franz Ferdinand pada 1914 membawa kepada penglibatan kuasa-kuasa besar dalam Perang Dunia Pertama.] 

6. Analyse the factors leading to the Eastern Crisis (1875-1878) in Bosnia-Herzegovina. How far do you agree that the crisis was caused by foreign influences from Serbia, Austria-Hungary and Russia? Explain. 

[Analisa faktor-faktor yang membawa kepada Krisis Timur (1875-1878) di Bosnia-Herzegovina. Sejauh manakah anda bersetuju bahawa krisis berkenaan disebabkan oleh campur tangan kuasa asing dari Serbia, Austria-Hungary dan Rusia? Jelaskan.] 

7. Article 231 of the Treaty of Versailles (known as the war guilt clause) stated that Germany was responsible for the outbreak of the First World War? How far to you agree that Germany bore the greatest responsibility? Justify your answer. 


[Artikel 231 Perjanjian Versailles (juga dikenali sebagai klausa tanggungjawab perang) menyatakan bahawa Jerman bertanggungjawab ke atas pencetusan Perang Dunia Pertama. Sejauhmanakah anda bersetuju bahawa Jerman memikul tanggungjawab terbesar? Justifikasikan jawapan anda.] 


8. Analyse the events leading to the Holocaust, from the economic boycott against the Jews in 1933 to the Final Solution in 1945. 

[Analisa peristiwa-peristiwa yang membawa kepada “Holocaust”, bermula dariapda boikot ekonomi terhadap orang Yahudi pada 1933 sehingga peristiwa “penyelesaian terakhir” pada 1945] 

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Saturday, August 18, 2018

PRINCIPALS OF SECURITY


Case Study : Physical Security Enhancement in Higher Institution by Siti Riniy Fariza binti Mohd Borham, Hafiza Abas, Azizul Azizan and Sya Azmeela Syariff Advanced Informatics School, University Technology Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 54100 Kuala Lumpur, Malaysia. 

Do a Case Analysis of the attached Case Study which is concerning The Design a Security Operations Management Plan based on guiding principles and contemporary strategies suggested in the Case Study. 

Analysis outline is as follows: 

(i) Abstract/Executive Summary: single paragraph summary including recommendations 

(ii) Problem Statement: Overview of key issues arising from case analysis 

(iii) Case Analysis: Theory-driven or Problem-driven analysis of case(s) identifying factors and underlying key issues which may include the legal and ethical issues in the current contemporary security operations. 

(iv) Alternative Solutions: Pros and cons of possible solutions to problems which may include the process control alternation. 

(v) Recommendations: Detailed description of optimal solution with rationale.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Sunday, July 29, 2018

Pengantar KomunikasiAnda dikehendaki menghasilkan sebuah penulisan akademik yang mengandungi fakta, contoh-contoh bersesuaian dan perbincangan kritikal. Sila pilih SATU (1) tajuk artikel daripada mana-mana jurnal komunikasi termasuk jurnal online. Tajuk jurnal berkaitan dengan komunikasi dan teknologi.
(a) Bincangkan apa yang terkandung dalam jurnal tersebut dan nyatakan pandangan anda sendiri berkaitan dengan isu yang ada dalam jurnal berkenaan.
1.0 Pendahuluan
2.0 Fakta-fakta/Teori/Model/Hujah/Idea
3.0 Analisis Kritikal – Baik/buruk
4.0 Contoh
5.0 Kesimpulan

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.


Continue Reading...

PEMBANGUNAN ORGANISASI


Pilih sebuah organisasi awam, swasta atau korporat yang anda tahu. 

1- Huraikan bagaimana EMPAT (4) bentuk intervensi yang 

diaplikasikan dalam organisasi berkenaan. 

2- Tumpuan perbincangan perlu meliputi hasil diagnosis masalah, pihak yang terlibat dalam intervensi. 

3- kesan-kesan terhadap kejayaan organisasi berkenaan dalam menghadapi persekitaran di mana ia beroperasi.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
 
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...