Welcome to Note Radar

Adakah anda berasa pening nak buat tugasan?. Dapatkan tip, nota dan panduan membuat tugasan di sini.
Tugasan dengan sistem APA dan footnote (nota kaki) yang betul.

Smiley face

Sunday, November 18, 2018

ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION


In Malaysia, the lack of practice of Malaysian values and the spirit of being a good Malaysian especially amongst the younger generation have become recent issues. 

Do you agree with this statement? 

Discuss the challenges and give suggestions on how to implement the values among Malaysian. 

TASK 

For this assignment you need to: 

i. Prepare an outline for your essay (must be submitted with the essay). 

ii. Write an essay and discuss the following issues related to the above topic and give reasons for your suggestions / opinions.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Saturday, November 17, 2018

PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK


Terdapat pelbagai pendekatan yang disyorkan dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK,versi 2017), di antaranya adalah pendekatan tematik. Pembelajaran tematik adalah kaedah pengajaran di mana penekanan diberikan pada pemilihan tema khusus untuk mengajar satu atau banyak konsep. Pembelajaran tematik berlaku apabila disiplin atau domain yang berbeza semuanya berpusat pada satu konsep yang pasti. 

Dalam tugasan ini anda dikehendaki memilih satu tema yang sesuai dan bincang bagaimana tema itu akan dilaksanakan dalam kelas kanak-kanak berumur lima tahun. Tugasan ini akan dibahagikan kepada dua bahagian. 

Bahagian 1: (30 markah) 

Bahagian ini melibatkan perancangan anda dalam melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan tematik. 

Perancangan ini perlu merangkumi aspek berikut: 

1) Pendahuluan: pengenalan kepada pendekatan tematik secara ringkas, objektif tugasan, pemilihan tema dan justifikasinya. 

2) Perancangan: sediakan web bagi tema tersebut, satu rancangan mingguan (meliputi sekurang kurang 3 domain) dan satu contoh rancangan pengajaran (pilih satu domain dari rancangan mingguan) 

3) Pemilihan bahan yang akan digunakan Bahagian 2: (20 markah) 

1) Implementasi rancangan pengajaran yang telah disediakan 

2) Laporan dan Refleksi 

3) Kesimpulan 

Pengenalan 

Pengenalan yang baik, jelas dan terperinci. Tema sangat sesuai dengan umur kanak-kanak dengan justifikasi yang munasabah. 

Proses Perancangan 

Penerangan sangat jelas, terperinci, menarik, sesuai dan relevan. Rancangan Mingguan dan plan pembelajaran yang lengkap. 

Bahan 

Penerangan diberikan adalah sangat baik, terperinci dan jelas. 

Part 2 

Laporan 

Laporan terperinci, refleksi ada kelemahan, kekuatan dan cadangan yang bagus. 

Kesimpulan yang amat jelas dan memperlihatkan keseluruhan daripada pengenalan, kandungan dan perbincangan. Rumusan yang baik. 

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.

Continue Reading...

LANGUAGE, LITERACY AND COMMUNICATION


Penentuan kaedah membaca yang sesuai digunakan dalam proses pembelajaran biasanya bergantung kepada guru dan kanak-kanak itu sendiri. Dalam masa yang sama guru juga sedar bahawa membaca dan menulis adalah saling berhubungan. Pada peringkat prasekolah, kedua-dua kemahiran ini diajar pada tahap asas yang sama iaitu mengenal huruf. Tanpa pengetahuan mengenal huruf, kanak-kanak tidak akan dapat membaca maupun menulis. 

Untuk tugasan ini, anda dikehendaki menulis sebuah rencana ilmiah mengenai isu-isu pengajaran dan pembelajaran yang berhubungkait dengan membaca dan menulis. Kemudian anda dikehendaki menyediakan beberapa aktiviti membaca dan latihan menulis yang dapat membantu kanak-kanak prasekolah belajar sambil bermain. 

Bahagian 1: 

1. Rujuk rencana penyelidikan terkini dalam jurnal, buku dan Internet berhubungan dengan pelbagai kaedah untuk mengajar membaca dan juga peranan persekitaran di peringkat awal kanak-kanak. 

2. Baca Topik 4 Kemahiran Berbahasa dalam Modul HDPS3203 Bahasa, Literasi dan Komunikasi. 

3. Tulis sebuah rencana ilmiah dalam 1500 patah perkataan berfokus kepada aspek-aspek kemahiran berbahasa seperti berikut: 

• Kaedah-kaedah untuk mengajar membaca untuk kanak-kanak, dan 

• Peranan persekitaran dalam membina kemahiran membaca dan menulis kanak-kanak 

4. Sertakan EMPAT sumber rujukan yang relevan mengikut gaya APA untuk menyokong hujah-hujah anda. 

Bahagian 2: 

1. Anda perlu merancang dan menyediakan SATU aktiviti membaca dan SATU aktiviti menulis untuk kanak-kanak prasekolah anda. 

2. Setiap aktiviti harus mengandungi: 

• Standard Kandungan dan satu Standard Pembelajaran pilihan anda daripada Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan versi 2017 

• Huraian terperinci untuk aktiviti berkenaan 

• Penjelasan tentang bagaimana anda akan menggunakan aktiviti dalam kelas 

• Ilustrasi / gambarajah dsb. yang sesuai yang boleh membantu kanak-kanak untuk belajar sambil bermain 

1.0 Pengenalan memberi gambaran jelas tentang struktur dan objektif rencana. Konsep utama juga ditakrif dengan jelas. 

2.0 Rencana akademik: 

• Kaedah-kaedah untuk mengajar membaca kepada kanak-kanak 

• Peranan persekitaran dalam pembinaan kemahiran membaca dan menulis kanak-kanak 

Kesimpulan 

Part 2 

Aktiviti Membaca: 

• Huraian terperinci aktiviti berpandukan Standard Kandungan dan satu Standard Pembelajaran dari KSPK 


• Jelaskan bagaimana anda akan menggunakan aktiviti dalam kelas 

• Gambar rajah/ilustrasi dsb. yang sesuai 

Aktiviti Menulis: 

• Huraian terperinci aktiviti berpandukan Standard Kandungan dan satu Standard Pembelajaran dari KSPK 

• Jelaskan bagaimana anda akan menggunakan aktiviti dalam kelas 

• Gambar rajah/ilustrasi dsb. yang sesuai

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINIuntuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Friday, November 16, 2018

SENI DALAM PENDIDIKAN


Gardner (1983), meletakkan Seni dalam Teori Kecerdasan manusia sebagai asas pemupukan minda pelajar untuk mencapai kecemerlangan. Antara objektif Seni dalam Pendidikan di sekolah rendah adalah: 

1. Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi sebagai elemen ekspresi dalam sesebuah hasil seni. 

2. Untuk menerapkan nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata pelajaran lain. 

Huraikan bagaimana seorang guru yang imaginatif, kreatif dan kritis dapat menggunakan elemen-elemen Pendidikan Seni Visual dan Muzik bagi penghasilan satu bentuk karya dengan digabungjalin dengan Mata Pelajaran Sains, Sejarah dan sebagainya di sekolah. Teknologi digital pula boleh dijadikan media komunikasi bagi menyokong tugasan ini.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Saturday, October 27, 2018

STATISTICS FOR PSYCHOLOGY


SOALAN 1
Tentukan sama ada setiap pernyataan berikut adalah pemboleh ubah kuantitatif atau kualitatif. Nyatakan sama ada pemboleh ubah tersebut adalah diskrit, selanjar, nominal atau ordinal.
a. Status perkahwinan responden yang ditemuramah.
b. Ketinggian pelajar dalam satu kelas pendidikan jasmani.
c. Jenis buku yang dipinjam oleh pelajar di sebuah perpustakaan.
d. Kewarganegaraan pekerja asing di Malaysia.
e. Purata pendapatan bagi semua keluarga di Selangor.

SOALAN 2
Data berikut mewakili bilangan pesakit di antara jam 8-11 pagi di sebuah klinik dalam jangka masa 28 hari.

8
6
7
7
6
8
11
6
9
10
8
9
15
12
13
11
12
7
8
10
9
11
12
7
8
10
11
15

a.      Bina jadual taburan frekuensi bagi data tersebut.
b.      Kirakan frekuensi relatif dan peratus bagi setiap kelas.
c.       Kirakan frekuensi kumulatif bagi setiap kelas.
Bilangan pesakit
Tally
Frekuensi(f)
Frekuensi relatif
Peratus (%)
Frekuensi kumulatif (F)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Total

SOALAN 3

Terdapat tiga ukuran kecenderungan memusat. Nyatakan tiga ukuran ini dan berikan  contoh yang sesuai untuk menerangkan kelebihan dan kekurangannya.

SOALAN 4

Satu tinjauan telah dijalankan untuk mencari bilangan jam yang digunakan suri rumah untuk menonton televisyen setiap hari. Data di bawah adalah keputusan untuk 12 orang suri rumah.
x
(x - mean)2
8
14
12
15
30
32
2
20
34
7
11
24


a.      Kirakan varians.
b.      Kirakan sisihan piawai.

SOALAN 5

Lukiskan taburan normal dan terangkan peratusan standard skor pada lengkung tersebut.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

LANGUAGE, LITERACY AND COMMUNICATION


The right reading method that could be adopted in a learning process is normally dependent on the teacher and children. At the same time, teachers are also aware that reading and writing are interrelated. Both skills are taught at the same basic level at the preschool level, which is knowing the letters. Without knowledge of letters, children will not be able to read or write. 

For this assignment you are required to write an academic article about teaching and learning issues related to reading and writing. Next you will prepare some reading and writing practice activities that will enable your preschool children to learn while playing. 

Part 1: 
Read recent research articles in journals, books, and the Internet on various methods of teaching reading as well as the role of the environment at the early stages of childhood. 
Read Topic 4, Language Proficiency in Module HDPS3203 Language, Literacy and Communication. 
Write an academic article of around 1500 words, focussing on the following aspects of language proficiency: 

· Methods in teaching reading to young children, and 

· The role of the environment in developing children’s reading and writing skills 
Include FOUR relevant APA-styled references in support of your arguments. 


Part 2: 
You are going to plan and prepare ONE reading and ONE writing activity for your preschool children. 
Each activity should consist of: 

· A Content Standard and one Learning Standard of your choice from the National Preschool Standard-Based Curriculum ( version 2017) 

· Detailed description of the activity 

· Explanation of how you intend to use the activity in class 

· Appropriate illustrations / diagrams, etc. which lend themselves for children to learn while playing


Penentuan kaedah membaca yang sesuai digunakan dalam proses pembelajaran biasanya bergantung kepada guru dan kanak-kanak itu sendiri. Dalam masa yang sama guru juga sedar bahawa membaca dan menulis adalah saling berhubungan. Pada peringkat prasekolah, kedua-dua kemahiran ini diajar pada tahap asas yang sama iaitu mengenal huruf. Tanpa pengetahuan mengenal huruf, kanak-kanak tidak akan dapat membaca maupun menulis. 

Untuk tugasan ini, anda dikehendaki menulis sebuah rencana ilmiah mengenai isu-isu pengajaran dan pembelajaran yang berhubungkait dengan membaca dan menulis. Kemudian anda dikehendaki menyediakan beberapa aktiviti membaca dan latihan menulis yang dapat membantu kanak-kanak prasekolah belajar sambil bermain. 

Bahagian 1: 


Rujuk rencana penyelidikan terkini dalam jurnal, buku dan Internet berhubungan dengan pelbagai kaedah untuk mengajar membaca dan juga peranan persekitaran di peringkat awal kanak-kanak. 
Baca Topik 4 Kemahiran Berbahasa dalam Modul HDPS3203 Bahasa, Literasi dan Komunikasi. 
Tulis sebuah rencana ilmiah dalam 1500 patah perkataan berfokus kepada aspek-aspek kemahiran berbahasa seperti berikut: 

· Kaedah-kaedah untuk mengajar membaca untuk kanak-kanak, dan 

· Peranan persekitaran dalam membina kemahiran membaca dan menulis kanak-kanak 
Sertakan EMPAT sumber rujukan yang relevan mengikut gaya APA untuk menyokong hujah-hujah anda. 

Bahagian 2: 
Anda perlu merancang dan menyediakan SATU aktiviti membaca dan SATU aktiviti menulis untuk kanak-kanak prasekolah anda. 
Setiap aktiviti harus mengandungi: 


· Standard Kandungan dan satu Standard Pembelajaran pilihan anda daripada Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan versi 2017 

· Huraian terperinci untuk aktiviti berkenaan 

· Penjelasan tentang bagaimana anda akan menggunakan aktiviti dalam kelas 

· Ilustrasi / gambarajah dsb. yang sesuai yang boleh membantu kanak-kanak untuk belajar sambil bermain

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK / PRINCIPLES OF TEACHING IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION


There are various approaches recommended in the National Preschool Standard-based Curriculum (KSPK, version 2017), among them is the thematic approach. Thematic learning is an instructional method of teaching in which emphasis is given on choosing a specific theme for teaching one or many concepts. Thematic learning takes place when different disciplines or domains are all centred towards one definite concept. 

In this assignment you are required to select a suitable theme and discuss how the theme will be implemented in a five-year old class. This assignment will be divided into two parts. 

Part 1: (30 marks) 

This section involves your planning in implementing your lesson using the thematic approach. 

1) Introduction : Brief introduction thematic approach, objective of the assignment, selecting a theme and its justification. 

2) The planning process: Prepare a web for the theme, a weekly plan (covering at least 3 domains) and an example of a lesson plan (select a domain from the weekly plan) 

3) Selection of materials used. 

Part 2: (30 marks) 

1) Implementation of the prepared lesson plan 

2) Report and & Reflection 

3) Conclusion


Terdapat pelbagai pendekatan yang disyorkan dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK,versi 2017), di antaranya adalah pendekatan tematik. Pembelajaran tematik adalah kaedah pengajaran di mana penekanan diberikan pada pemilihan tema khusus untuk mengajar satu atau banyak konsep. Pembelajaran tematik berlaku apabila disiplin atau domain yang berbeza semuanya berpusat pada satu konsep yang pasti. 

Dalam tugasan ini anda dikehendaki memilih satu tema yang sesuai dan bincang bagaimana tema itu akan dilaksanakan dalam kelas kanak-kanak berumur lima tahun. Tugasan ini akan dibahagikan kepada dua bahagian. 

Bahagian 1: ( 30 markah) 

Bahagian ini melibatkan perancangan anda dalam melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan tematik. 

Perancangan ini perlu merangkumi aspek berikut: 

1) Pendahuluan : pengenalan kepada pendekatan tematik secara ringkas, objektif tugasan, pemilihan tema dan justifikasinya. 

2) Perancangan : sediakan web bagi tema tersebut, satu rancangan mingguan (meliputi sekurang kurang 3 domain) dan satu contoh rancangan pengajaran (pilih satu domain dari rancangan mingguan) 

3) Pemilihan bahan yang akan digunakan 


Bahagian 2: (20 markah) 

1) Implementasi rancangan pengajaran yang telah disediakan 

2) Laporan dan Refleksi 

3) Kesimpulan

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...