Welcome to Note Radar

Adakah anda berasa pening nak buat tugasan?. Dapatkan tip, nota dan panduan membuat tugasan di sini.
Tugasan dengan sistem APA dan footnote (nota kaki) yang betul.

Smiley face

Wednesday, April 4, 2018

Perlembagaan Malaysia


Sebagai langkah mengekalkan pengasingan kuasa di antara tiga badan dalam badan kerajaan, iaitu perundangan, eksekutif dan kehakiman. Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukan tiga bidang kuasa khusus kepada mahkamah dalam hal perundangan dan eksekutif. Huraikan bidang kuasa yang dimaksudhkan itu.
 
Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
 
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Sunday, March 11, 2018

Professional Ethics


The purpose of this assignment is to enhance learners’ ability to explain the relationship between law and moral standards and to evaluate the processes of formation of law to selected existing law.

Tujuan tugasan ini adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar untuk menerangkan hubungan antara undang-undang dan standard moral dan menilai proses-proses pembentukan undang-undang kepada undang-undang sedia ada yang dipilih.


Explain the relationship between the law and moral standards. Choose one existing law and evaluate the process of formation of the selected law.

Terangkan hubungan antara undang-undang dan standard moral. Pilih satu undang-undang sedia ada dan nilaikan proses pembentukan undang-undang yang dipilih. 

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
 
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Thursday, March 8, 2018

Keluarga dan Masyarakat Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak


Parental involvement in teaching and learning activities is crucial in enhancing children’s overall development especially at the beginning of early childhood education.

Part 1

For this assignment you are required to interview TWO teachers at any selected taska or preschool centre to gain information about parents’ involvement at taska or preschool. Write a report and discuss your findings in detail with relevant support. In your opinion, to what extent can the parents’ involvement influence children’s development and learning process? Provide rationale for your opinion.

Part 2

Write a proposal containing detailed information about yearly activities that parents can involve themselves in their children’s school activities. Suggest how can the taska or preschool can encourage parents to get more involved in their children’s school activities. Refer to the guidelines provided in the rubrics on the expected assignment contents and also the basis for which marks are to be awarded.

Penglibatan ibu bapa dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak adalah sangat penting dalam meningkatkan lagi perkembangan menyeluruh mereka terutamanya pada peringkat permulaan pendidikan awal kanak-kanak.

Bahagian 1

Untuk tugasan ini pelajar perlu menemubual DUA guru di mana-mana taska atau prasekolah yang dipilih untuk mendapatkan maklumat tentang penglibatan ibu bapa di taska atau prasekolah. Tulis laporan dan bincangkan dapatan anda dengan terperinci menggunakan sokongan yang relevan.

Pada pandangan anda, sejauh manakah penglibatan ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan dan proses pembelajaran kanak-kanak? Beri rasional terhadap pendapat anda.

Bahagian 2

Tulis satu kertas cadangan mengandungi maklumat terperinci tentang aktiviti tahunan yang ibu bapa boleh terlibat dengan aktiviti sekolah anak mereka. Cadangkan bagaimana taska atau prasekolah boleh menggalakkan ibu bapa lebih terlibat dengan aktiviti anak-anak mereka di sekolah.

Sila rujuk garis panduan yang disediakan di dalam rubrik tentang apa yang diperlukan untuk kandungan tugasan ini dan juga cara pembahagian markah.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
 
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.


Continue Reading...

Thursday, March 1, 2018

Sejarah Sosial Malaysia Moden1. “Kegiatan pelacuran terus berkembang sehingga Pulau Pinang muncul sebagai pusat pelacuran yang terpenting di Tanah Melayu selain Kuala Lumpur dan Singapura. “ – Tan Geck Choon, 2013. Pelacur Imigran Cina di Pulau Pinang, Penerbit USM, hlm. 10. 

Dengan merujuk kepada petikan di atas, bincangkan masalah-masalah sosial yang berlaku dalam kalangan masyarakat imigran di Tanah Melayu sejak akhir abad ke 19. 

2. “The Treaty of Pangkor in 1874 marked a new phase of colonialism. The Treaty’s main concession to Malaya was that their religion and customs would not be interfered with and this protection acted as a brake to missionary work amongst the Malays”. – Michael S Northcott, 1992. Two Hundred Years of Anglican Mission, Christianity in Malaysia, Petaling Jaya, Pelanduk Publications, hlm 40. 

Sejauhmanakah petikan di atas benar dalam menjawab persoalan tentang kegagalan gerakan missionari Kristian menarik minat orang Melayu kepada agama mereka. Mengapa anda berpendapat demikian? 

3. “...Despite these clauses however, we find that in all the Malay States, the British directly or indirectly interfered with the Muslim law and its administration. The spread of British influence indirectly favoured the introduction of English law.” – Ahmad Ibrahim & Ahilemah Joned, 1987. The Malaysian Legal System, Kuala Lumpur, DBP. hlm. 27. 

Bincangkan petikan di atas dengan merujuk kepada pengenalan Undang-Undang British di Tanah Melayu 

4. “Jika pada masa James Brooke tidak terdapat sekolah-sekolah yang didirikan oleh kerajaan, maka pada masa pemerintahan Charles Brooke boleh dilihat pemerintah telah mendirikan sekolah-sekolah kerajaan untuk kanak-kanak Melayu dan Cina. Pelajaran bagi kanak-kanak Dayak masih diserahkan kepada mubaligh-mubaligh Kristian.” – Sabihah Osman, 1984. Perkembangan Pelajaran Bumiputera Sarawak, Kuala Lumpur, DBP. Hlm. 120. 

Berdasarkan petikan di atas, bincangkan perkembangan pendidikan di Sarawak semasa Rejim Brooke. 

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
 
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.

Continue Reading...

Tuesday, February 27, 2018

Sejarah Politik Malaysia Tradisional


1. Bincangkan bagaimana pergaduhan rebut takhta dan Perang Larut di Perak membawa kepada termeterainya Perjanjian Pangkor (1874). Apakah syarat dan kesan perjanjian tersebut? 

2. Kemaraan Siam di Negeri-negeri Melayu Utara, Perak dan Selangor mulai disekat oleh pihak British melalui Perjanjian Burney (1826). Bincangkan peristiwa-peristiwa yang membawa kepada termeterainya Perjanjian Burney antara kerajaan British dan Siam. 

3. Huraikan hubungan politik Negeri-negeri Melayu dengan Siam sehingga 1909. 

4. Perebutan takhta di Negeri-negeri Melayu pada penghujung abad ke-19 membawa kepada campur tangan British. Jelaskan? 

5. Pada September 1873, Lord Kimberly, Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan merombak semula dasar tidak campur tangan British di Negeri-negeri Melayu. Sejauhmanakah anda bersetuju bahawa keperluan melindungi kepentingan perdagangan British membawa kepada campur tangan British? Bincangkan jawapan anda. 

6. Sejauh manakah Birch harus dipersalahkan kerana kegagalan sistem residen di Perak? 

7. Menurut K. G. Tregonning (1964: 138), kemerdekaan Johor adalah disebabkan oleh kebijaksaan dan kematangan politik pemerintah-pemerintahnya. Huraikan bagaimana Negeri Johor di bawah pemerintahan Sultan Abu Bakar (1862-1895) berjaya menyekat cita-cita imperialisme British. 

8. Mulai awal abad ke-20, British mengukuhkan pengaruhnya ke atas Negeri-negeri Melayu melalui Perisytiharan Inggeris-Siam (1902) dan Perjanjian Bangkok (1909). Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada perluasan kuasa British tersebut. 

9. Bincangkan hubungan antara Sarawak dengan Britain di bawah pemerintahan ketiga-tiga Raja Putih Sarawak. 

10. Aktiviti politik orang Cina dan India di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua berkait rapat dengan perkembangan nasionalisme di China dan India. Bahaskan. 

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
 
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.Continue Reading...

Thursday, February 8, 2018

Kajian Teks Melayu Klasik Terpilih1. Teks kesusasteraan sastera klasik merupakan cerminan tamadun bangsa pada zaman silam. Berdasarkan pernyataan ini huraikan kepentingan sastera klasik kepada masyarakat zaman kini.

2. Huraikan ciri-ciri mitos yang terdapat di dalam teks Sulalatus Salatin dan kaitkan mitos ini dengan kepercayaan masyarakat pada zaman silam.

3. Wasiat merupakan elemen utama dalam teks Hikayat Raja-raja Pasai. Peristiwa ini dapat dikesan melalui wasiat yang ditinggalkan oleh Sultan Malikul Saleh kepada cucu-cucunya iaitu Sultan Malikul Mahmud dan Sultan Malikul Mansur.
 
 
Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
 
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Tuesday, February 6, 2018

Pengantar Sains Politik1. Huraikan perkembangan bidang sains politik. Bincangkan perubahan-perubahan yang berlaku dari satu era ke satu era dalam bidang sains politik dan kesannya kepada kehidupan manusia. 
 
2) Bincangkan perubahan-perubahan yang dialami oleh sesebuah negara daripada tahap politik tradisional ke tahap politik moden.
 
3) Huraikan apa yang dimaksudkan dengan kedaulatan rakyat. Bagaimanakah kedaulatan rakyat dimanifestasikan dalam politik dan kehidupan harian?
 
4) Apakah maksud autoriti yang “sah”? Bagaimanakah kita mengukur bahawa sesuatu sistem politik itu dapat diterima sebagai sah oleh ahli-ahli sesebuah masyarakat politik?
 
5) Apakah yang anda faham dengan istilah ‘ideologi’? Huraikan peranan ideologi dalam pembentukan sesebuah negara bangsa.
 
6) Bincangkan peranan parti politik dalam proses pendemokrasian sebuah negara moden.
 
7) Bincangkan peranan kumpulan berkepentingan dan pendesak dalam mempertanggungjawabkan sebuah pemerintahan yang mendakwa bahawa ia bercorak demokrasi.
 
8) Apakah yang dimaksudkan dengan demokrasi? Huraikan jenis-jenis demokrasi yang terdapat di dunia moden ini.
Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...