Welcome to Note Radar

Adakah anda berasa pening nak buat tugasan?. Dapatkan tip, nota dan panduan membuat tugasan di sini.
Tugasan dengan sistem APA dan footnote (nota kaki) yang betul.

Smiley face

Monday, March 18, 2019

PEMBANGUNAN MASYARAKAT I


1. Bincangkan SEMUA isu-isu di bawah:

1.1. Isu 1:

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN REMAJA LUAR BANDAR DI MALAYSIA (20 Markah)

1.2. Isu 2:

KESEDARAN PENJAGAAN ALAM SEKITAR KE ARAH PEMBINAAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINIuntuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan
Continue Reading...

ENGLISH FOR YOUNG CHILDREN


The aims of this assignment are twofold: to reinforce early childhood educators understanding of primary concepts and concerns pertaining to emergent literacy in the early childhood education context; and subsequently to create fun, purposeful activities for teaching English to young children. 

This assignment consists of two parts. 

Part 1: (30 marks) 
Read articles in journals, books and the Internet about issues related to emergent literacy in early childhood education. 
Read also Topic 2 Emergent Literacy of your course module HDPS2603 English for Young Children. 
You may begin your essay with an introduction to what emergent literacy means. 
Next discuss the importance of emergent literacy. 
Elaborate the basic components of emergent literacy. 
Include FOUR (4) relevant APA-styled references to provide authoritative support for your discussion. 

Take note that these references will have to be actively used in your discussion before they are later APA-listed and tagged on at the end of Part 1 of the essay. 

Part 2: (30 marks) 

To accelerate language skills and literacy development of young children, there are a host of exciting activities an early childhood educator could use. 


Now choose any TWO (2) of the basic components of emergent literacy you have stated in Part 1 above. 
For EACH component selected, you will need to devise TWO (2) different activities which are fun and purposeful for your kindergarten English class. 

Remember you are NOT required to teach and come up with a full-blown lesson plan for each activity. Rather you are expected to prepare and produce an activity showcasing a clear and thorough description of the what, why and how that particular activity will be carried out to practise the basic component of emergent literacy you have chosen. 

Attach evidences of all FOUR (4) illustrated, detailed activities you have created.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINIuntuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan
Continue Reading...

Tamadun Islam Dan Tamadun Asia


1. Bincangkan peranan yang dimainkan oleh agama di dalam membina dan membangunkan sesebuah tamadun.
2. Huraikan keistimewaan Tamadun Islam berbanding dengan tamadun-tamadun lain.
3. Bincangkan kelahiran, perkembangan dan kemerosotan Tamadun Islam beserta dengan contoh-contoh.
4. Adakah negara Malaysia dikira sebagai sebuah negara bertamadun. Berikan justifikasi berdasarkan kepada hujjah-hujjah yang tuntas.
5. Jelaskan sejauhmana interakasi antara tamadun memainkan peranan yang penting di dalam membina suatu peradaban.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINIuntuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan
Continue Reading...

Saturday, March 16, 2019

RESEARCH METHODOLOGY 2


TUJUAN 

Tujuan tugasan ini adalah untuk membangunkan keupayaan pelajar menyediakan cadangan penyelidikan untuk menjalankan sesuatu penyelidikan gunaan. 

KEPERLUAN 

Berdasarkan kepada topik yang telah anda pilih untuk Tugasan 1, sediakan satu cadangan penyelidikan yang meliputi perkara-perkara berikut: 

1. Pernyataan permasalahan, objektif kajian dan persoalan kajian, 

2. Sorotan literatur, 

3. Kerangka teori, 

4. Metodologi, 

5. Jadual projek penyelidikan, dan 

6. Anggaran kos 

Sila rujuk kepada sekurang-kurangnya LAPAN artikel yang telah diterbitkan yang berkaitan dengan menggunakan format APA untuk nukilan-nukilan di dalam teks dan rujukan. 

1.0 Pengenalan, yang merangkumi pernyataan masalah dan objektif kajian 

2.0 Sorotan literatur 

3.0 Pembentangan kerangka teori 

4.0 Metodologi kajian 

5.0 Jadual projek penyelidikan termasuk carta Gantt 

6.0 Anggaran kos projek 

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINIuntuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan
Continue Reading...

RESEARCH METHODOLOGY 1


TUJUAN 

Tujuan tugasan ini adalah untuk membangunkan keupayaan pelajar menulis pernyataan masalah berdasarkan fakta dan angka sebenar dan menentukan persoalan kajian serta objektif-objektif kajian berdasarkan pernyataan masalah dan topik penyelidikan tersebut. 

KEPERLUAN 

Peringkat pertama penyelidikan adalah untuk mengenal pasti masalah atau isu-isu dalam perniagaan dan pengurusan dan memberi justifikasi mengapa penyelidikan tersebut perlu dilaksanakan. Untuk tujuan ini, anda dikehendaki memilih satu topik penyelidikan dalam sesuatu bidang pengajian yang anda minati. Selepas itu, anda perlu mengenalpasti dan mendefinisi pernyataan masalah yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Bagi memastikan masalah yang telah dikenal pasti adalah wujud dan signifikan, anda perlu menyediakan fakta-fakta dan angka-angka sebenar untuk menyokongnya. Anda juga dikehendaki menetapkan persoalan kajian dan objektif-objektif yang bersesuaian dengan masalah penyelidikan tersebut. Akhir sekali anda harus menerangkan mengapa penyelidikan tersebut penting untuk dilaksanakan. Untuk menjayakan tugasan ini, anda dikehendaki merujuk kepada sekurang-kurangnya LAPAN artikel yang telah diterbitkan dalam bidang yang anda pilih dengan menggunakan format APA untuk nukilan-nukilan di dalam teks dan rujukan. 

1.0 Pengenalan kepada proses penyelidikan 

2.0 Pengenalpastian dan definisi masalah 

3.0 Fakta dan angka yang menyokong masalah yang dikenalpasti itu benar-benar wujud 

4.0 Senarai soalan-soalan kajian dan objektif-objektif kajian 

5.0 Justifikasi untuk menjalankan penyelidikan

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINIuntuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan
Continue Reading...

Friday, March 15, 2019

PRINCIPLES OF MICROECONOMICS


TUJUAN 

Tujuan tugasan ini adalah untuk meningkatkan keupayaan pelajar untuk mengaplikasi konsep-konsep penting mengenai struktur-struktur pasaran. 

DIKEHENDAKI 

Pelajar dikehendaki memilih SATU syarikat di Malaysia. Kenal pasti dan terangkan jenis struktur pasaran bagi syarikat yang dipilih tersebut dikategorikan. Bincangkan bagaimana syarikat yang dipilih mencapai keseimbangan pasaran dalam jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan struktur pasarannya.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINIuntuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan
Continue Reading...

PATOFISIOLOGI


Bincangkan perubahan patofisiologi ke atas pesakit dewasa mengalami masalah pengoksigenan tisu yang boleh menyebabkan renjatan kardiogenik. Perbincangan anda mengambil kira penilaian klinikal, penemuan makmal, pembolehubah radiologi dan pengurusan segera.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.


Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINIuntuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan
Continue Reading...