Welcome to Note Radar

Adakah anda berasa pening nak buat tugasan?. Dapatkan tip, nota dan panduan membuat tugasan di sini.
Tugasan dengan sistem APA dan footnote (nota kaki) yang betul.

Smiley face

Tuesday, October 17, 2017

Pengurusan Perniagaan Francais


Kumpulan anda dikehendaki membuat temujanji dan menemuduga francaisi yang berhampiran dengan tempat tinggal anda di bawah salah satu kategori perniagaan berikut. Soalan-soalan cadangan yang ingin ditanyakan kepada francaisi disertakan seperti di bawah.
No
KATEGORI PERNIAGAAN
1
Makanan dan minuman (F&B)
2
Perkhidmatan dan Perniagaan
3
Pusat Pembelajaran dan Asuhan Kanak-kanak
4
Pakaian dan Aksesori
5
Rawatan Kecantikan dan Kesihatan
6
IT, Telekomunikasi dan Elektronik
7
Kedai Serbaneka dan Pasaraya

1.0 Pengenalan
i. Latar belakang
ii. Profil syarikat francaisor
iii. Kad perniagaan francaisi yang ditemuduga
iv. Produk atau perkhidmatan yang ditawarkan
2.0 Transkrip Temuduga
Pelajar
Pada mulanya, adakah usahawan faham atau sedar tentang perniagaan francais?
Francaisi

Pelajar
Adakah francaisi faham tentang industri yang diceburi? Huraikan sedikit sebanyak tentang perniagaan yang diceburi dan industri secara umum.
Francaisi

Pelajar
Apakah faktor-faktor yang mendorong menjadi francaisi/francaisor.
Francaisi

Pelajar
Siapa yang mendorong menyertai francaisi-diri sendiri, rakan, keluarga?
Francaisi

Pelajar
Pernah berjumpa francaisi-francaisi sedia ada untuk mendapatkan maklumat sebelum mengambil keputusan pelaburan.
Francaisi

Pelajar
Pernah menyertai kursus/seminar francais? Agensi yang terlibat, di mana kursus/seminar diadakan?
Francaisi

Pelajar
Ada menyertai mana-mana program francais di bawah PNS atau MFA?
Francaisi


3.0 Ulasan Fakta
Membuat ulasan daripada dapatan temuduga dengan mengemukakan perkara penting sama ada positif atau negatif untuk dikongsi bersama pelajar lain.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.Continue Reading...

Saturday, October 14, 2017

Budaya dan Komuniti Ruang Siber


Masyarakat Siber – Bincangkan perkembangan masyarakat sehingga munculnya masyarakat siber.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Friday, October 13, 2017

Koleksi Tugasan


SCCA 1023 - Teori Komunikasi

VKMB 1021 - Pembangunan Masyarakat 2

STID 1103 - Aplikasi Komputer Dalam Pengurusan

SADN 1043 - Hubungan Etnik

SADN 1033 - Kenegaraan Malaysia

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Teori Komunikasi


Membentuk satu kumpulan yang terdiri daripada TIGA (3) orang ahli. Kumpulan diperlukan untuk menghasilkan esei akademik dan bahan pembentangan mengenai satu teori komunikasi. 


i. Menerangkan dan menjelaskan secara terperinci teori komunikasi yang dipilih ; Memperkenalkan teori, sejarah, pembangunan dan elemen-elemen teori. 


ii. Bincangkan idea teori. Apakah tujuan umum teori? Apakah andaian teori? Apakah aspek atau proses komunikasi menjelaskan dengan teori? 


iii. Hubungan antara teori dan realiti: Dengan contoh yang sesuai bincangkan bagaimana teori komunikasi tersebut dapat menjelaskan fenomena komunikasi atau keadaan komunikasi sebenar. 


iv. Analisis / kritikan teori komunikasi ; Kekuatan dan kelemahan. Berikan pendapat anda sejauh mana teori ini berkesan menjelaskan keadaan komunikasi.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.


Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Friday, September 29, 2017

Entrepreneurship


PURPOSE

This assignment is designed to develop learners’ ability to evaluate the elements of the micro environment and its relation to an organisation.

Tugasan ini direka bentuk untuk meningkatkan keupayaan pelajar untuk menilai elemen-elemen persekitaran mikro dan hubungannya dengan sesebuah organisasi

REQUIREMENT

Select an organisation involved in entrepreneurship. Explain the elements of its micro environment and discuss how these elements affect your selected organisation. Recommend improvements that can be made by the organisation in managing the micro environment effectively.

Pilih sebuah organisasi yang terlibat dalam keusahawanan. Terangkan elemen-elemen persekitaran mikro syarikat itu dan bincangkan bagaimana elemen-elemen tersebut memberi kesan ke atas organisasi pilihan anda itu. Cadangkan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh organisasi tersebut untuk menguruskan persekitaran mikronya dengan berkesan.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Cross-culture Management


PURPOSE

The purpose of this assignment is to develop learners’ ability to evaluate the influence of the cultural spheres in improving the competitive advantage of a company.

Tujuan tugasan ini adalah untuk membangunkan keupayaan pelajar untuk menilai pengaruh bidang-bidang kebudayaan di dalam meningkatkan kelebihan daya saing sesebuah syarikat.


REQUIREMENT

Choose a company and evaluate the influence of the cultural spheres in improving the competitive advantage of the company in today’s business world.


Pilih satu syarikat dan buat penilaian terhadap pengaruh bidang-bidang kebudayaan ke arah meningkatkan kelebihan daya saing syarikat tersebut di dalam dunia perniagaan masa kini.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Friday, September 22, 2017

Asas Keusahawanan


Pelajar dikehendaki memilih satu perniagaan keluarga/IKS yang sedang berkembang di Malaysia. Perniagaan tersebut haruslah mempunyai laman webnya sendiri. Pelajar perlu menemubual pemilik perniagaan tersebut dan menyediakan laporan tentang perkembangan, isu, cabaran dan masalah semasa yang dihadapi oleh pemilik perniagaan yang diterajui oleh usahawan tersebut. Huraian juga harus merangkumi cabaran dalam melakasanakan strategi e-dagang bagi perniagaan milik usahawan.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...