Wednesday, April 14, 2010

Latihan Ilmiah


Kursus ini adalah untuk memenuhi sebahagian dari syarat-syarat penganugerahan ijazah. Penyelia akademik dilantik pada semester akhir tahun pengajian akhir pelajar untuk membimbing dan mengenalpasti topik, kertas cadangan penyelidikan, dan kerja-kerja menjalankan penyelidikan mereka. Topik dan skop penyelidikan adalah di atas kecenderungan pelajar dan tujahan program. Para pelajar melakukan penyelidikan mendalam melalui kaedah sains sosial dan kemanusiaan serta berupaya mengaplikasikan pendekatan antara disiplin. Kertas ilmiah pelajar dinilai berdasarkan kepada keupayaan menyelidik dan menulis mengikut kaedah penelitian dan penulisan disamping menggunakan format dan teknik persembahan mengikut kepada Gaya UKM.

Rujukan

Abdul Rahim Md. Nor. 2001 Statistik berkomputer dalam sains sosial dan kemanusiaan. Kuala Lumpur: Mcgraw Hill Malaysia

Panduan menulis tesis gaya UKM. 2000. Edisi Kelima. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah The Chicago manual of style: the essential guide for writers, editors, and publishers. 1993. Edisi ke Empatbelas. Chicago dan London: Chicago University Press.‘

Palys. T. 1992. Research decision; quatitative and qualitative perspectives. Toronto: HarcourtBrace Jovanovich Canada.

Mohd. Shafei Abu Bakar. 1991. Metodologi penyelidikan. Bangi: Penerbit UKM.

Khidmat Menaip Assignment kerana kesuntukan masa, kekurangan buku rujukan dan takde idea Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini
Share this article :