Saturday, November 12, 2011

Human Resource Managment


PURPOSE

The purpose of this assignment is to develop learners’ ability to evaluate a job design for a job position in a selected organisation.

REQUIREMENT

Select a job position in a chosen organisation. Evaluate the job design for the selected job position based on behavioural matters and provide suggestions for improvements.

Introduction on the selected organisation and job position
Introduction covered the name of the organisation, product/services, and organisation chart. Also the job title and job description of the selected job position.

Description of 5 factors involved in a job design
All factors involved in a job design were described in detail

Evaluation on the job design of the selected job position based on behavioural matters
Evaluation was well justified and covered 2 relevant behavioural approaches

Suggestion to improve the job design of the selected job position
3 or more relevant and well justified improvements that relate to the evaluation were suggested

Conclusion
Conclusion summed up all the findings in the assignment

Versi  Bahasa Malaysia

TUJUAN

Tujuan tugasan ini adalah untuk membangunkan keupayaan pelajar untuk menilai reka bentuk kerja untuk kedudukan kerja dalam organisasi yang dipilih.

KEPERLUAN

Pilih kedudukan kerja dalam sebuah organisasi yang dipilih. Menilai reka bentuk kerja untuk kedudukan pekerjaan yang dipilih berdasarkan perkara-perkara yang tingkah laku dan menyediakan cadangan untuk penambahbaikan.

Pengenalan pada organisasi yang dipilih dan kedudukan pekerjaan
Pengenalan meliputi nama organisasi, produk / perkhidmatan, dan carta organisasi. Juga tajuk kerja dan deskripsi kerja jawatan kerja yang dipilih.

Keterangan 5 faktor-faktor yang terlibat dalam reka bentuk kerja
Semua faktor-faktor yang terlibat dalam reka bentuk kerja telah diterangkan secara terperinci

Penilaian pada reka bentuk kerja kedudukan kerja yang dipilih berdasarkan kepada perkara-perkara yang tingkah laku
Penilaian adalah dibenarkan dan dilindungi 2 pendekatan tingkah laku yang berkaitan

Cadangan untuk memperbaiki reka bentuk pekerjaan kedudukan kerja yang dipilih
3 atau lebih relevan dan wajar dan peningkatan yang berkaitan dengan penilaian telah dicadangkan


Kesimpulan
Kesimpulan merumuskan semua penemuan dalam tugasan


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :