Friday, January 22, 2016

Public Sector Economics / Ekonomi Sektor Awam


1. Governmnet expenditure growth is related to the role of government as a provider of public. goods. Discuss.

Pertumbuhan perbelanjaan kerajaan adalah berkait dengan peranan kerajaan sebagai pembekal barangan awam. Bincangkan.

2. Education is service that has some charecteristics of a public good while at the same time having charecteristics of a private good. Discuss.

Pendidikan merupakan perkhidmatan yang mempunyai beberapa ciri-ciri barang awam dan pada masa yang sama mempunyai ciri-ciri barang swasta. Bincangkan.

3. Under what conditions are externalities likely to be internalized/ overcome without necessity of government intervention.

Di bawah keadaan manakah kesan luaran mungkin dapat diinternalisasi/ diatasi tanpa perlu campur tangan kerajaan.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :