Saturday, November 12, 2011

Public Sector Accounting


PURPOSE 

The purpose of this assignment is to develop learners’ ability to formulate a model of accountability for a chosen public sector entity.

REQUIREMENT 

Choose a public sector entity which you are familiar with e.g. National Registration Department, Election Commission of Malaysia, Department of Immigration Malaysia or Inland Revenue Board. Formulate a model of accountability that involves several processes for any activity that is relevant to the chosen public sector entity that you would use that upholds the accountability of that public sector entity.

Introduction of the public sector entity

Introduction covers the public sector entity’s background: name of the public sector entity, profile, core business and a brief description of the related public sector agency.

Description on the concept and importance of accountability to the public sector entity
The description covers the definition, reasons/ importance, types and examples of accountability in the public sector entity. 

Identification and selection of the main activity/activities and its client charter
Identification and description of the main activity/activities are very clear. Good client charter 

Model of accountability formulation
One feasible model of accountability with four valid justifications

Conclusion

The conclusion was relevant and summarised all the pertinent points of the assignment

Versi Bahasa Malaysia
TUJUAN

Tujuan tugasan ini adalah untuk membangunkan keupayaan pelajar untuk merangka model akauntabiliti bagi entiti sektor awam yang dipilih.

KEPERLUAN

Pilih entiti sektor awam yang anda biasa dengan contohnya Jabatan Pendaftaran Negara, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia atau Lembaga Hasil Dalam Negeri. Menggubal model akauntabiliti yang melibatkan beberapa proses untuk apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan entiti sektor awam yang memilih yang anda akan menggunakan yang berpegang kepada akauntabiliti entiti sektor awam.

Pengenalan entiti sektor awam

Pengenalan meliputi latar belakang entiti sektor awam: nama entiti sektor awam, profil, perniagaan teras dan huraian ringkas mengenai agensi sektor awam yang berkaitan.

Keterangan mengenai konsep dan kepentingan akauntabiliti untuk entiti sektor awam
Huraian meliputi takrif, sebab-sebab / penting, jenis dan contoh akauntabiliti dalam entiti sektor awam.

Pengenalan dan pemilihan aktiviti / aktiviti utama dan piagam pelanggan
Pengenalan dan penerangan mengenai aktiviti-aktiviti aktiviti / utama adalah sangat jelas. Klien piagam Baik

Model penggubalan akauntabiliti
Salah satu model yang dilaksanakan akauntabiliti dengan empat justifikasi yang sah

Kesimpulan
Kesimpulannya adalah relevan dan diringkaskan semua perkara-perkara yang penting tugasan.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :